آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

نام و نام خانوادگی : سجاد پهلوانی سید لری

سمت کاری در آموزشکده سما : کتابدار

تلفن داخلی آموزشکده : 222

تلفن مستقیم : 37229161

سجاد پهلوانی سید لری

سجاد پهلوانی سید لری

سجاد پهلوانی سید لری

سجاد پهلوانی سید لری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمینه های فعالیت در آموزشکده :

مسئول کتابخانه آموزشکده سما واحد قم

مسئول انبار آموزشکده سما واحد قم

 

رزومه تحصیلی :

لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی

فوق لیسانس کتابداری

 

رزومه کاری :

کارمند کتابخانه مدرسه عالی امام خمینی (ره) در سال 1389

فعالیت در آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد قم از سال 1390