آیه هفته:
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

لیست تلفن های داخلی آموزشکده

جهت ارتباط تلفنی با مسئولین و پرسنل دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد قم می توانید از طریق تلفن گویا با شماره های 37222247 ، 37222248 ، 37220007 (کد شهر قم : 025) و وارد نمودن داخلی مورد نظر با توجه به جدول زیر تماس حاصل نمایید.